الکترودهای سخت لایه سازی

الکترود ایساب OK 83.28    

الکترود سخت کاری ایساب برای سایش فلز به فلز برای جوشکاری شفت ها و خط ریل آهن بااستاندارد E1-UM-300 ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 83.50    

الکترود سخت کاری ایساب مولیبدن دار با مقاومت به سایش خیلی خوب و چقرمگی خوب با استاندارد E6-UM-55 ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 84.42    

الکترود سخت کاری ایساب مقاومت خوب در برابر فرسایش برای جوشکاری شفت ها با استاندارد E5-UM-45-R ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 84.52    

الکترود سخت کاری ایساب مقاومت عالی در برابر فرسایش و سایش فلز به فلز برای جوشکاری شفت ها با استاندارد E6-UM-55-GR ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 84.58    

الکترود سخت کاری ایساب با مقاومت بالا به سایش بهمراه ضربه با استاندارد E6-UM-55-G ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 84.78    

الکترود سخت کاری ایساب با آلیاژ کاربید کروم و مقاومت به سایش شدید در دماهای بالا با استاندارد E10-UM-60-CZ ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 84.80    

الکترود سخت کاری ایساب با آلیاژ Cr-Mo-Nb با مقاومت به سایش عالی تا دمای 700 با استاندارد E10-UM-65-GZ ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 86.08    

الکترود سخت کاری ایساب با فلز جوش منگنزی مقاومت عالی در برابر ضربه های شدید با استاندارد E7-UM-200K ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 86.28    

الکترود سخت کاری ایساب فلز جوش منگنزی-نیکلی مقاوم به ضربات شدید و ترک خوردکی با استاندارد EFeMn-A ساخت سوئد

           

الکترود ایساب OK 86.30    

الکترود سخت کاری ایساب با فلز جوش منگنز-کروم برای کار سختی با چقرمگی بالا با استاندارد E7-UM-200-KR ساخت سوئد