الکترودهای لوله ایساب

 

الکترودهای ایساب :

         

الکترود ایساب Pipeweld 6010 Plus            

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E6010 ساخت کشور برزیل

           

الکترود ایساب Pipeweld 7010 Plus            

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-P1 ساخت کشور برزیل

           

الکترود ایساب Pipeweld 8010 Plus            

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E8010-P1 ساخت کشور برزیل

           

الکترود ایساب OK 22.46P  

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-G ساخت کشور برزیل

           

الکترود ایساب OK 22.47P  

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E8010-G ساخت کشور برزیل

           

الکترود ایساب OK 22.48P  

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E9010-G ساخت کشور برزیل

           

الکترود ایساب OK 22.85P  

الکترود سلولزی ایساب برای جوشکاری لوله با استاندارد E7010-A1 ساخت کشور برزیل