فیلرهای آلومنیوم ایساب

فیلر ایساب OK Tigrod 4043           

فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای نوع AlMgSi و AlSi تا 7%Si با 5%Si با استاندارد R 4043

           

فیلر ایساب OK Tigrod 5183           

فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای AA5083 و مشابه با منگنز بالا با استحکام کششی بالا با استاندارد R 5183

           

فیلر ایساب OK Tigrod 5356           

فیلر آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای سری 5XXX مقاوم به ترک ناشی از خوردگی تنشی با استاندارد R 5356

           

*********************************MIG-MAG*******************************       

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 4043    

سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری و بریز کردن آلیاژهای آلومینیوم با 5%Si با استاندارد ER 4043

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 5183    

سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای AA5083 و آلیاژهای مشابه با منگنز بالا با استاندارد ER 5183

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 5356    

سیم حلقه آلومینیوم ایساب برای جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم سری 5XXX مقاوم به ترک خوردگی تنشی با استاندارد ER 5356