فیلرهای نسوز و زنگ نزن ایساب

فیلر ایساب OK Tigrod 308L           

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308L

           

فیلر ایساب OK Tigrod 308H          

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی در درمای بالا با استاندارد ER 308H

           

فیلر ایساب OK Tigrod 308Lsi         

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308Lsi

           

فیلر ایساب OK Tigrod 309L           

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309L

           

فیلر ایساب OK Tigrod 309Lsi         

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309Lsi

           

فیلر ایساب OK Tigrod 309MoL      

فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309MoL

           

فیلر ایساب OK Tigrod 310

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی در دماهای بالا با استاندارد ER 310

           

فیلر ایساب OK Tigrod 312

فیلر زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی در دماهای بالا با استاندارد ER 312

           

فیلر ایساب OK Tigrod 316L           

فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 316L

           

فیلر ایساب OK Tigrod 316Lsi         

فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 316Lsi

           

فیلر ایساب OK Tigrod 317L           

فیلر زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی حفره ای با استاندارد ER 317L

           

فیلر ایساب OK Tigrod 347

فیلر زنگ نزن ایساب پایدارشده باNb مقاوم به خوردگی در دما بالا بااستاندارد ER 347

           

فیلر ایساب OK Tigrod 385

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد 904L با استاندارد ER 385

           

فیلر ایساب OK Tigrod 410 NiMo   

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد E420NiMo با استاندارد W 13 4

           

فیلر ایساب OK Tigrod 2209           

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Duplex با استاندارد ER 2209

           

فیلر ایساب OK Tigrod 2509           

فیلر زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Super Duplex با استاندارد W 25 9 4 NL

           

*********************************MIG-MAG*******************************       

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 16.95   

سیم حلقه ایساب Cr-Ni-Mn با Si بالا مقاوم به خوردگی با استاندارد G 18 8 Mn

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 308Lsi  

سیم حلقه زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 308Lsi

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 309Lsi  

سیم حلقه زنگ نزن ایساب مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309Lsi

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 309MoL           

سیم حلقه زنگ نزن ایساب مولیبدن دار مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 309MoL

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 316Lsi  

سیم حلقه زنگ نزن ایساب Cr-Ni-Mo مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 316Lsi

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 347si   

سیم حلقه زنگ نزن ایساب پایدار شده با Nb مقاوم به خوردگی با استاندارد ER 347si

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 2209    

سیم حلقه زنگ نزن ایساب برای جوشکاری Duplex مقاوم به خوردگی حفره ای و تنشی با استاندارد ER 2209