فیلرهای کربنی و کم آلیاژ ایساب

فیلر ایساب OK Tigrod 12.60          

فیلر کربن-منگنز ایساب با پوشش مس با استاندارد ER70S-3 و W2Si

           

فیلر ایساب OK Tigrod 12.64          

فیلر کربن-منگنز ایساب با پوشش مس با استاندارد ER70S-6 و W4Si

           

فیلر ایساب OK Tigrod 13.08          

فیلر کم آلیاژ منگنز-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-D2

           

فیلر ایساب OK Tigrod 13.09          

فیلر کم آلیاژ منگنزی مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-G

           

فیلر ایساب OK Tigrod 13.16          

فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-B2

           

فیلر ایساب OK Tigrod 13.17          

فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER90S-B3

           

فیلر ایساب OK Tigrod 13.22          

فیلر کم آلیاژ منگنزی کروم-مولیبدنی ایساب با روکش مس بااستاندارد ER90S-G

           

فیلر ایساب OK Tigrod 13.23          

فیلر کم آلیاژ نیکل-مولیبدن دار ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-Ni1

           

فیلر ایساب OK Tigrod 13.28          

فیلر کم آلیاژ نیکلی ایساب با روکش مس با استاندارد ER80S-Ni2

           

فیلر ایساب OK Tigrod 13.32          

فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با استاندارد ER80S-B6 و تیپ ER502

           

فیلر ایساب OK Tigrod 13.37          

فیلر کم آلیاژ کروم-مولیبدن دار ایساب با استاندارد ER80S-B8 و تیپ ER505

           

***********************MIG-MAG*********************** 

           

سیم حلقه ایساب OK Aristorod 12.50           

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER70S-6 برای فرآیند جوشکاری Co2

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 12.51   

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER70S-6 برای فرآیند جوشکاری Co2

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 12.64   

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER70S-6 برای فرآیند جوشکاری Co2

           

سیم حلقه ایساب OK Aristorod 13.13 (55)1   

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER100S-G برای فرآیند جوشکاری Co2

           

سیم حلقه ایساب OK Aristorod 13.16           

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER80S-B2 برای فرآیند جوشکاری Co2

           

سیم حلقه ایساب OK Autrod 13.23   

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER80S-Ni1 برای فرآیند جوشکاری Co2

           

سیم حلقه ایساب OK Aristorod 13.29           

سیم حلقه ایساب با استاندارد ER100S-G برای فرآیند جوشکاری Co2